ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PRAKTIJK KOSMIMA

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingen en coaching trajecten van Praktijk Kosmima.

1. Aanmelden/aansprakelijkheid
Aanmelden voor een behandeling of coaching traject geschiedt na telefonische aanmelding of via het contactformulier op de website. Met uw aanmelding verklaart u akkoord te gaan met het feit dat u op de hoogte bent dat de heen- en terugreis, evenals de deelname aan een behandeling of een coaching traject geheel voor eigen risico is. Evenals het oplopen van lichamelijk/geestelijk letsel als gevolg van deelname aan een behandeling of coaching traject. Praktijk Kosmima is van elke vorm van aansprakelijkheid uitgesloten.
2. Gezondheid
Een Reiki behandeling, een holistisch consult of coaching traject is geen vervanging voor een medische of psychologische behandeling, wel is het een waardevolle aanvulling. Ik stel geen medische diagnoses. Raadpleeg altijd een arts bij langdurige lichamelijke of psychische klachten. Ik ga een inspanningsverplichting aan en geen resultaatverplichting, omdat het resultaat van teveel factoren afhankelijk is. Natuurlijk doe ik mijn best om het gewenste resultaat te bereiken.
3. Geheimhouding
Praktijk Kosmima zal niet zonder uw toestemming informatie doorgeven aan derden (ook geen e-mail adres, telefoon of mobiel nummer).
4. Betaling
Alle behandelingen die uitgevoerd worden, dienen contant of via factuur afgerekend te worden. Bij betalingsachterstand is Praktijk Kosmima gerechtigd verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan haar/zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
5. Annuleren
Afspraken moeten uiterlijk 24 uur vóór aanvang van de behandeling of coaching traject geannuleerd worden. De annulering dient telefonisch en/of via email gedaan te worden met duidelijke vermelding van naam, de datum van de afspraak en het telefoonnummer. Bij het niet annuleren of bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak is Praktijk Kosmima gerechtigd de gereserveerde tijd aan de cliënt in rekening te brengen.
6. Klachtenprocedure
Klachten voorafgaand aan, tijdens of na de verrichte diensten over de verrichte diensten, dienen door de cliënt binnen 8 dagen na de afspraak schriftelijk te worden gemeld aan Praktijk Kosmima. De klacht dient te worden voorzien van een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving, zodat Praktijk Kosmima in staat is zo adequaat mogelijk te reageren. Indien er geen overeenstemming wordt bereikt, is de rechter van de zittingsplaats van het arrondissement, waaronder de woonplaats van Praktijk Kosmima valt, bij uitsluiting bevoegd om van de geschillen kennis te nemen.
7. Wetgeving
Alleen het Nederlands recht is van toepassing op alle overeenkomsten en diensten tussen cliënt en Praktijk Kosmima.